MATRICULA

En todos os estudos que ofertamos antes de realizar a matrícula é necesaria unha preinscrición. Esta determinará se o alumnado ten acceso directo ou deberá presentarse a unhas probas de acceso.

Froito destas probas de acceso elaboraranse unhas listas que determinarán a puntuación obtida no proceso de acceso e que serán publicadas na web e determinarán cales dos nosos aspirantes obtiveron praza.

Información para aspirantes estranxeiros

Se es extracomunitario, necesitas para matricularche aportar o teu tarxeta de residencia e a homologación dos teus estudos para o territorio español, ou na súa falta fotocopia da solicitude de devandita homologación. Se non dispós de devandita documentación non se realizará a túa matrícula oficialmente e perderás o teu dereito a matricularte no Centro este ano.

Se es comunitario, necesitas para matricularche, a homologación dos teus estudos para o territorio español ou na súa falta fotocopia da solicitude de devandita homologación. Se non dispós de devandita documentación non se realizará a túa matrícula oficialmente e perderás o teu dereito a matricularte no Centro este ano.

Requisitos de acceso

Acceso directo.

Aqueles aspirantes que estean en posesión dun título de técnico superior en artes plásticas e deseño non terán que realizar proba de acceso, pero deberán realizar a preinscrición na secretaría da Escola. Para estes casos reservaranse un 20% do total de prazas ofertadas, é dicir 20, por ano académico.

Para facer a preinscrición deberase entregar a seguinte documentación:

 • Impreso de solicitude.
 • Fotocopia compulsada do DNI.
 • Certificación do título alegado para o acceso directo.

Se non estás en ningún dos casos anteriores, será necesaria a realización dunha ou dúas probas de acceso.

Proba de madureza

Así será a proba de madureza (acceso curso 2019/20 – Publicación DOGA)

Os aspirantes que non posúan os requisitos académicos esixidos con carácter xeral (bacharelato ou título equivalente, ou ter superada a proba de acceso á Universidade para maiores de 25 anos), e teñan cumpridos 19 anos no ano de realización da mesma, terán que realizar a proba de madureza.

Para iso terán que realizar unha solicitude e entregala xunto coa seguinte documentación en secretaría:

 • Impreso de solicitude.
 • Fotocopia compulsada de DNI, NIE ou pasaporte.
 • Pago das taxas administrativas da proba.

O prazo para formalizar a inscrición na proba de madureza está aberto cando o determine a lexislación anual (adoita ser entre abril e maio).

A proba versará sobre as materias comúns do bacharelato:

 • Lingua estranxeira: inglés ou francés.
 • Lingua castelá e literatura.
 • Lingua galega e literatura.
 • Filosofía e cidadanía ou Historia da filosofía.
 • Ciencias para o mundo contemporáneo ou Historia de España.

Aquí podes ver algúns exemplos.

Esta proba de madureza é válida para todo o estado español, non caduca e pódese realizar noutros centros de FP e outras EASD.

Unha vez superada a proba de madureza, no caso que teñas que presentarte a ela por non ter titulación, deberás realizar outra proba, a proba específica.

Proba específica

Esta proba será obrigatoria para todos aqueles aspirantes que non teñan acceso directo.

Así será a proba específica (acceso curso 2019/20 – Publicación DOGA)

Segundo a orde del 21 de novembro de 2016, pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Deseño, publicada no DOG número 230 o 1 de decembro de 2016, a proba específica de acceso será única para as diferentes especialidades das ensinanzas superiores de Deseño y terá carácter unificado para todos os aspirantes.

O prazo para formalizar a inscrición na proba específica será anunciado cando se publique a correspondente convocatoria, aproximadamente entre finais do mes de abril e finais do mes de maio.

Para realizar esta proba será necesario cubrir un impreso de solicitude, pagar as taxas administrativas e aportar a seguinte documentación:

 • Impreso de solicitude
 • Fotocopia compulsada do DNI.
 • Certificación da titulación alegada.
 • Xustificante de pago das taxas administrativas.

Observacións: aqueles aspirantes que teñan pendente a superación da proba de madureza para maiores de 19 anos, ou algunha materia de bacharelato, farano constar na solicitude. Permítese inscribirse ao alumnado con materias pendentes de bacharelato.

A proba consta de dúas partes:

Primeira parte:

Durante un máximo de dúas horas, a partir dun texto, imaxe e/ou material audiovisual proporcionado polo tribunal, os aspirantes deberán realizar por escrito un comentario crítico e razoado e responder ás cuestións que o tribunal formule ao respecto.

Nesta parte da proba, o tribunal valorará a compresión dos conceptos, a utilización da linguaxe, a capacidade de análise e síntese e o nivel expresivo e expositivo amosados, a capacidade para desenvolver razoadamente ideas e argumentos, o coñecemento dos valores significativos do deseño en xeral no contexto histórico, cultural e socioeconómico e a identificación e valoración dos movementos artísticos e intelectuais máis representativos en relación co deseño.

Aquí podes ver un exemplo.

Segunda parte:

Durante un máximo de catro horas, os/as aspirantes realizarán dous exercicios de debuxo:

– Primeiro exercicio: Realizar un debuxo mimético a man alzada, do natural ou a partir dun modelo facilitado polo Tribunal. Este debuxo será realizado a lapis de grafito sobre un papel tamaño DINA3.

– Segundo exercicio: Realizar a man alzada os debuxos definidos polo tribunal seguindo o modelo do exercicio anterior e utilizando os sistemas e técnicas de representación máis axeitados.

Aquí podes ver un exemplo.

Nesta parte da proba o tribunal valorará a fidelidade representativa, os coñecementos amosados e a exactitude e limpeza da execución.

Formalización da matrícula

Relación de recoñecemento de créditos ECTS asociados ás disciplinas dos Estudos Superiores de Deseño

Se obtiveches praza nos nosos estudos deberás presentar o impreso de matriculación en secretaría. Debes inserir todos os datos persoais que se che piden e revisar coidadosamente o curso do que che matriculas e se é o caso, anotar correctamente as materias que teñas pendentes doutros cursos no apartado correspondente.

Aquí tes os impresos de matrícula:

Xunto con este impreso deberás entregar tamén a seguinte documentación:

 • Certificado da titulación académica requirida.
 • 2 fotos de carné (cos apelidos e nome no reverso).
 • Fotocopia do DNI (se es alumno sen expediente no centro: DNI orixinal e fotocopia).
 • Pago do seguro escolar (exentos os maiores de 28 anos)

Observacións:
O centro educativo non admitirá ningunha matrícula coa documentación esixida incompleta.