MATRICULA

En todos os estudos que ofertamos antes de realizar a matrícula é necesaria unha preinscrición. Esta determinará se o alumnado ten acceso directo ou deberá presentarse a unhas probas de acceso.

Froito destas probas de acceso elaboraranse unhas listas que determinarán a puntuación obtida no proceso de acceso e que serán publicadas na web e determinarán cales dos nosos aspirantes obtiveron praza.

Información para aspirantes estranxeiros

Se es extracomunitario, necesitas para matricularche aportar o teu tarxeta de residencia e a homologación dos teus estudos para o territorio español, ou na súa falta fotocopia da solicitude de devandita homologación. Se non dispós de devandita documentación non se realizará a túa matrícula oficialmente e perderás o teu dereito a matricularte no Centro este ano.

Se es comunitario, necesitas para matricularche, a homologación dos teus estudos para o territorio español ou na súa falta fotocopia da solicitude de devandita homologación. Se non dispós de devandita documentación non se realizará a túa matrícula oficialmente e perderás o teu dereito a matricularte no Centro este ano.

Requisitos de acceso

Acceso directo.
Non será necesaria a proba de acceso nos seguintes casos:

 • Con título de bacharelato ou equivalente, superando unha proba específica
 • Os que teñan a titulación de bacharelato en artes, título superior de conservación e restauración de bens culturais, licenciatura en belas artes, arquitectura, enxeñaría técnica en deseño industrial, ou ben acreditar unha experiencia laboral de polo menos un ano relacionada coas competencias profesionais do título ao que se queira acceder.
 • O que teña titulación de técnico superior de artes plásticas e deseño, dunha familia relacionada coas ensinanzas que se desexan cursar.

Se non estás en ningún dos casos anteriores será necesaria a realización dunha ou dúas probas de acceso.

Proba de madureza

Se non tes o bacharelato e es maior de 19 anos deberás realizar unha proba de contidos xerais, para o que terás que realizar unha solicitude e entregala xunto á fotocopia do DNI en secretaría.

Esta proba constará de dúas partes:

 • Primeira parte: Versará sobre as seguintes materias: lingua galega e literatura (exemplo 1 / exemplo 2), lingua castelá e literatura (exemplo 1 / exemplo 2), lingua estranxeira inglés (exemplo 1 / exemplo 2) ou francés (exemplo 1 / exemplo 2), historia de España (exemplo 1 / exemplo 2), historia da filosofía (exemplo 1 / exemplo 2), filosofía e cidadanía, e ciencias para o mundo contemporáneo. O alumnado seleccionará tres destas materias e desenvolverá por escrito unha cuestión de entre dúas que se propoñan, para cada unha das tres escollidas. O tempo máximo para a realización desta proba será de tres horas.
 • Segunda parte: versará sobre contidos de historia da arte (exemplo 1 / exemplo 2).

Esta proba de madureza é válida para todo o estado español, non caduca e pode realizarse noutros centros de FP e outras EASD.
Unha vez superada a proba de madureza, no caso que teñas que presentarte a ela por non ter o bacharelato, deberás realizar outra proba, a proba específica.
Esta é a proba á que tamén deberán presentarse aqueles que teñan o bacharelato.

Proba específica

A proba consta de tres partes:

 • Primeiro exercicio: proba escrita.
  A través da temática proposta mediante un documento escrito ou unha imaxe relacionados coas artes plásticas, desenvolver un documento escrito.
  Para isto disponse dunha hora como máximo e valoraranse as capacidades lingüísticas e os coñecementos histórico-artísticos.
 • Segundo exercicio: proba práctica.
  Durante un tempo máximo de dúas horas, realizar bosquexos e debuxos sobre un tema proposto. Estes bosquexos serán a base para a posterior realización.
  Nesta proba valoraranse as destrezas, as habilidades, capacidades de percepción, de observación e de aptitude, así como a predisposición para os estudos escollidos.
 • Terceiro exercicio: proba práctica.
  Durante un tempo máximo de dúas horas, cos bosquexos creados no exercicio anterior executar a proposta creativa relacionada cos estudos a cursar que propoña o tribunal. Valorarase a capacidade artística e creativa, o sentido do espazo e a capacidade compositiva, así como a predisposición para os estudos a cursar.

Aquí podes ver algúns exemplos por especialidades:

Formalización da matrícula

Se obtiveches praza nos nosos estudos deberás presentar o impreso de matriculación en secretaría. Debes inserir todos os datos persoais que se che piden e revisar coidadosamente o curso do que che matriculas e se é o caso, anotar correctamente as materias que teñas pendentes doutros cursos no apartado correspondente.

Aquí tes os impresos:
Fotografía
Cerámica artística
Gravado

Xunto con este impreso deberás entregar tamén a seguinte documentación:

 • Certificado da titulación académica requirida.
 • 2 fotos de carné (cos apelidos e nome no reverso).
 • Fotocopia do DNI (se es alumno sen expediente no centro: DNI orixinal e fotocopia).
 • Pago do seguro escolar (exentos os maiores de 28 anos)

Observacións:
O centro educativo non admitirá ningunha matrícula coa documentación esixida incompleta.