MATRICULA

En todos os estudos que ofertamos antes de realizar a matrícula é necesaria unha preinscrición. Esta determinará se o alumnado ten acceso directo ou deberá presentarse a unhas probas de acceso.

Froito destas probas de acceso elaboraranse unhas listas que determinarán a puntuación obtida no proceso de acceso e que serán publicadas na web e determinarán cales dos nosos aspirantes obtiveron praza.

Información para aspirantes estranxeiros

Se es extracomunitario, necesitas para matricularche aportar o teu tarxeta de residencia e a homologación dos teus estudos para o territorio español, ou na súa falta fotocopia da solicitude de devandita homologación. Se non dispós de devandita documentación non se realizará a túa matrícula oficialmente e perderás o teu dereito a matricularte no Centro este ano.

Se es comunitario, necesitas para matricularche, a homologación dos teus estudos para o territorio español ou na súa falta fotocopia da solicitude de devandita homologación. Se non dispós de devandita documentación non se realizará a túa matrícula oficialmente e perderás o teu dereito a matricularte no Centro este ano.

Requisitos de acceso

Acceso directo

Non será necesaria a proba de acceso nos seguintes casos:

 • Co título de técnico/a ou técnico superior de artes plásticas e deseño nun ciclo formativo da mesma familia profesional á que se pretenda acceder.
 • Con tres cursos comúns e dous experimentais dos plans antigos.
 • Co título de graduado/a en secundaria e acreditando ter experiencia laboral de, polo menos 1 ano, relacionada directamente coas competencias profesionais do ciclo formativo de grao medio ao que se queira acceder, aportando certificación da empresa onde adquiriu a experiencia laboral na que conste especificamente a duración do contrato, a actividade desenvolvida e o período de tempo no que se realizou dita actividade. No caso de traballadores por conta propia, certificación de alta no censo de obrigados tributarios.
 • Coas seguintes titulacións:
  Título superior de artes plásticas e título superior de deseño
  Título superior de conservación e restauración de bens culturais
  Licenciatura de Belas Artes
  Arquitectura
  Enxeñaría técnica de deseño industrial

Se non estás en ningún dos casos anteriores será precisa a realización dunha ou dúas probas de acceso.

Proba de madureza

Se non tes a ESO e se tes 17 anos, cumpridos no mesmo ano de realización, deberás realizar unha proba de contidos xerais. Para iso terás que realizar unha solicitude e entregala xunto á fotocopia do DNI en secretaría.

Esta proba constará de dúas partes:

 • Primeira parte: Versará sobre as materias: lingua galega (exemplo 1 / exemplo 2), lingua castelá (exemplo 1 / exemplo 2), área científico-tecnolóxica (exemplo 1 / exemplo 2) e área sociocultural (exemplo 1 / exemplo 2). O alumno seleccionará tres das materias e desenvolverá por escrito unha cuestión de entre dúas que se propoñan para cada unha das tres escollidas. Para este exercicio terá 60 minutos.
 • Segunda parte: Versará sobre contidos relacionados coa educación plástica e visual (exemplo 1 / exemplo 2)

Esta proba de madureza é válida para todo o estado español e non caduca e pódese realizar noutros centros de FP e outras EASD.

Unha vez superada a proba de madureza, no caso que teñas que presentarte a ela por non ter titulación, deberás realizar outra proba, a proba específica.

Proba específica

A proba específica consta de tres partes:

 • Primeiro exercicio: proba escrita. Nun tempo máximo dunha hora desenvolver un texto proposto a través dun texto sobre artes plásticas e coñecementos histórico-artísticos. Neste exercicio valoraranse as capacidades lingüísticas e os coñecementos histórico-artísticos.
 • Segundo exercicio: proba práctica. Nun tempo máximo de dúas horas realizar debuxos e bosquexos sobre un tema proposto para a súa aplicación posterior. Neste exercicio valoraranse as destrezas específicas e as capacidades de observación, percepción e aptitude para os estudos concretos das distintas familias profesionais.
 • Terceiro exercicio: proba práctica. Durante un tempo máximo de dúas horas, aplicar os bosquexos e debuxos realizados no exercicio segundo. Valorarase a capacidade artística e a creatividade do/a aspirante, o sentido do espazo, a composición e a predisposición para os estudos escollidos.

Exemplo 1 da proba específica / Exemplo 2 da proba específica

Formalización da matrícula

Se obtiveches praza nos nosos estudos deberás presentar o impreso de matriculación en secretaría. Debes inserir todos os datos persoais que se che piden e revisar coidadosamente o curso do que che matriculas e se é o caso, anotar correctamente as materias que teñas pendentes doutros cursos no apartado correspondente.

Aquí tes o impreso de matrícula de Serigrafía.

Xunto con este impreso deberás entregar tamén a seguinte documentación:

 • Certificado da titulación académica requirida.
 • 2 fotos de carné (cos apelidos e nome no reverso).
 • Fotocopia do DNI (se es alumno sen expediente no centro: DNI orixinal e fotocopia).
 • Pago do seguro escolar (exentos os maiores de 28 anos)

Observacións:
O centro educativo non admitirá ningunha matrícula coa documentación esixida incompleta.