CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO SERIGRAFÍA ARTÍSTICA

1 Curso Académico

O Ciclo Formativo de Grao Medio de Serigrafía Artística forma profesionais nun campo da impresión de gran difusión e desenvolvemento. A creación e produción de toda clase, suministros, obra gráfica, marcaxe de téxtil, sinalización, tapias publicitarias, calcomanía, cerámica, adhesivos comerciais, carteis, produtos de reclamo publicitario, rotulación, etc. Xunto coa aparición das novas tecnoloxías e soportes, o campo profesional é dunha grande amplitude e saída ao mercado laboral.

Prazas ofertadas por curso académico: 15.

Empresas adicadas á estampación serigráfica e á reprodución serigráfica en particular, realizando traballos de encargo como profesional. O profesional deste nivel exercerá a súa actividade en empresas e obradoiros, xa sexan públicos ou xa privados, pequenos, medianos ou grandes, relacionados co campo profesional da serigrafía artística.
O tipo de empresas ás que o alumno poderá acceder presenta un abano tan amplo como a mesma diversificación do mundo serigráfico:

  • Suministros.
  • Sinalización.
  • Muros publicitarios.
  • Calcomanía cerámica.
  • Obra gráfica.
  • Marcaxe de téxtil.
  • Adhesivos comerciais.
  • Carteis
.
  • Produtos de reclamo publicitario.
  • Rotulación.

Técnico en Serigrafía Artística

Nivel: grao medio de artes plásticas e deseño.

1º, 2º e 3º Trimestre:

Horas Totais Denominación dos módulos
150 Técnicas de expresión gráfica
65 Historia da cultura e da arte: artes do libro
65 Fotomecánica
335 Obradoiro de técnicas serigráfícas
65 Informática básica
65 Formación e orientación laboral
65 Horas de libre disposición
810 Total

4 º, 5º e  6º Trimestre:

Horas Totais Denominación dos módulos
60 Obra final
80 Formación práctica en empresas, estudios ou obradoiros
140 Total

Duración: 950 horas

Lexislación: Decreto 455/2003, polo que establece ocurrículo do ciclo formativo.

A Formación en Centros de Traballo é un módulo profesional de formación obrigatorio que se cursa en todos os ciclos tanto de grao medio como de grao superior e que se desenvolve na empresa.

Máis información no Ministerio de Educación

Empresas colaboradoras